Ogólne warunki dla członków Fundacji WebwinkelKeur

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 9 – Cena

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 – Ciągłość świadczenia: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Artykuł 13 – Płatność

Artykuł 14 – Procedura składania skarg

Artykuł 15 – Spory

Artykuł 16 – Przepisy dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach następujące terminy mają następujące znaczenie:

Okres prolongaty: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej i która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Transakcja czasowa: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, w ramach której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są skierowane do niego osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe zapoznanie się z przechowywanymi informacjami i ich niezmienione odtworzenie.
Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawieranej na odległość w okresie możliwości wycofania się z umowy;
Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy, który udostępnia przedsiębiorca i który konsument może wypełnić, jeżeli chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
Umowa zawierana na odległość: umowa, na mocy której korzysta się wyłącznie z jednej lub większej liczby technik porozumiewania się na odległość w ramach systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę w celu sprzedaży na odległość produktów lub usług, do momentu zawarcia umowy włącznie;
Technika porozumiewania się na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
Ogólne Warunki Handlowe: aktualne Ogólne Warunki Handlowe przedsiębiorcy.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Piotr

Jana z Kolna, Gdańsk, 80-864

Artykuł 3 – Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość i zamówienia, które są zawierane między przedsiębiorcą a konsumentem.
Przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki są dostępne do wglądu w lokalu przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe, na wniosek konsumenta.
Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, to w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie udostępniony konsumentowi w formie elektronicznej w taki sposób, aby mógł on łatwo zapisać go na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość, zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej i że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie, na jego wniosek, w formie elektronicznej lub w inny sposób.
W przypadku, gdy oprócz niniejszych warunków ogólnych obowiązują szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, stosuje się odpowiednio akapit drugi i trzeci, a konsument może zawsze polegać na obowiązującym postanowieniu, które jest dla niego najkorzystniejsze, w przypadku sprzecznych warunków ogólnych.
Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie w jakimkolwiek momencie unieważnione lub uchylone w części lub w całości, umowa i niniejsze warunki pozostaną w mocy w pozostałym zakresie, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione, w porozumieniu obu stron, postanowieniem, które w możliwie największym stopniu zbliży się do zakresu pierwotnego postanowienia.
Sytuacje nieobjęte niniejszymi warunkami ogólnymi muszą być oceniane “w duchu” niniejszych warunków ogólnych.
Każdy brak jasności co do interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków musi być interpretowany “w duchu” tych ogólnych warunków.

Artykuł 4 – Oferta

Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie. Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste omyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy. Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i dane w ofercie są orientacyjne i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy. Zdjęcia produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Firma nie może zagwarantować, że przedstawione kolory będą dokładnie odpowiadać rzeczywistym kolorom produktów. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności w szczególności: cena zawiera podatki; ewentualne koszty wysyłki; sposób, w jaki porozumienie zostanie doprowadzone do skutku i jakie działania są do tego wymagane; czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy czy też nie; sposób płatności, dostawy i realizacji umowy; termin na przyjęcie oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę; wielkość taryfy dla komunikacji na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż regularna taryfa podstawowa dla wykorzystywanych środków komunikacji; czy umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać; sposób, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić dane podane przez siebie w kontekście umowy i, w razie potrzeby, poprawić je; wszelkie inne języki, poza niderlandzkim, w których może zostać zawarta umowa; kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz minimalny okres obowiązywania umowy zawieranej na odległość w przypadku du możliwe inne języki, w których, poza niderlandzkim, może zostać zawarta umowa; kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz Minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku przedłużenia transakcji.

Artykuł 5 – Umowa

Umowa wchodzi w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie elektronicznej akceptacji oferty. Tak długo, jak otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
Jeżeli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazu danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument ma możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może – w ramach przepisów prawa – zapoznać się ze zdolnością konsumenta do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych, jak również ze wszystkimi faktami i czynnikami, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku albo do obwarowania jego realizacji szczególnymi warunkami.
Przedsiębiorca wraz z produktem lub usługą prześle konsumentowi następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:

a. adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym Konsument może składać reklamacje;

b. warunki i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;

c. informacje na temat gwarancji i istniejącego serwisu posprzedażnego;

d. dane, o których mowa w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał te dane konsumentowi przed zawarciem umowy;

e. wymogi dotyczące unieważnienia umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.

f. przypadku transakcji długoterminowej, postanowienie poprzedniego akapitu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy. Każda umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności danych produktów.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Po dostarczeniu produktów:

Przy zakupie produktów, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres możliwości wycofania się z umowy rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę uprzednio wskazaną przez konsumenta i ogłoszonego przez przedsiębiorcę przedstawiciela.
W tym okresie konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje on lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami i – o ile to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu przedsiębiorcy, zgodnie z dostarczonymi przez niego rozsądnymi i jasnymi instrukcjami.
Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Konsument musi to zgłosić za pomocą formularza wzorcowego. Po poinformowaniu przez konsumenta o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, na przykład za pomocą dowodu nadania.
Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 i 3 klient nie oświadczył, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

W przypadku świadczenia usług:

W przypadku świadczenia usług, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn w terminie co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument będzie koncentrował się na rozsądnych i jasnych informacjach podanych przez przedsiębiorcę w ofercie i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

W przypadku świadczenia usług:

W przypadku świadczenia usług, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn w terminie co najmniej 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument będzie koncentrował się na rozsądnych i jasnych instrukcjach udzielonych przez przedsiębiorcę w ofercie i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, poniesie nie więcej niż koszty przesyłki zwrotnej.
Jeżeli konsument uiścił jakąś kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Warunkiem jest, aby produkt został już odebrany przez sprzedawcę lub aby można było przedstawić niezbity dowód zwrotu. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inną metodę płatności.
Jeżeli produkt został uszkodzony w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nim przez konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.
Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie udzielił wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy, co musi nastąpić przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może uniemożliwić konsumentowi skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy w przypadku produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest ważne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył ten fakt w momencie składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów

a. które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;

b. które mają wyraźnie osobisty charakter;

c) które nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter

d. które szybko się psują lub starzeją;

e. którego cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;

f. dla pojedynczych gazet i czasopism

g. nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, w przypadku których konsument zerwał plombę

h. dla produktów higienicznych, z których konsument zerwał plombę.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:

a. dotyczących zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rekreacyjnej, które mają być wykonane w określonym dniu lub w określonym czasie;

b. których dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do namysłu;

c) odnoszące się do zakładów i loterii.

Artykuł 9 – Cena

W okresie ważności oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek podatku VAT. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są związane z wahaniami na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po zmiennych cenach. Ten związek z wahaniami cen oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami zalecanymi, zostanie podany wraz z ofertą. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z ustawowych regulacji lub przepisów. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:

a. wynikają one z przepisów lub postanowień ustawowych; lub

b. konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.

Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT. Wszystkie ceny mogą ulec błędom drukarskim. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędnych wydruków i błędów w druku. W przypadku błędnych wydruków, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po niewłaściwej cenie.

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności i/lub możliwości serwisowania oraz przepisami ustawowymi i/lub przepisami państwowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń konsumenta wynikających z umowy. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności i/lub możliwości serwisowania oraz przepisami ustawowymi i/lub przepisami państwowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, których konsument, na podstawie umowy, może dochodzić od przedsiębiorcy. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty muszą być zgłoszone przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 4 tygodni od dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie. Okres gwarancji przedsiębiorcy pokrywa się z okresem gwarancji producenta. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek doradztwo w zakresie użytkowania lub stosowania produktów. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli: Konsument sam naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub modyfikację osobom trzecim; Dostarczone produkty zostały wystawione na działanie nienormalnych warunków lub w inny sposób nieostrożnie lub niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub są traktowane na opakowaniu; Wadliwość jest całkowicie lub częściowo wynikiem przepisów, które rząd ustanowił lub ustanowi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 11 – Dostawa i wdrożenie

Przedsiębiorca dołoży jak największej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie. Z zastrzeżeniem tego, co zostało określone w ustępie 4 niniejszego artykułu, firma będzie realizować przyjęte zamówienia szybko, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy okres dostawy. Jeżeli dostawa jest opóźniona lub zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, Konsument zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy. Konsument nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania. Wszystkie terminy dostaw są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z podanych terminów dostawy. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zwróci konsumentowi wpłaconą przez niego kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć artykuł zastępczy. Informacja o dostarczeniu artykułu zastępczego zostanie przekazana w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w momencie dostawy. Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wyłączone w przypadku artykułów zamiennych. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy aż do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub przedstawicielowi uprzednio wyznaczonemu i podanemu do wiadomości przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 – Transakcje o przedłużonym czasie trwania: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Zakończenie

Konsument ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, dotyczącą regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia oraz okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca. Konsument może zawrzeć umowę na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie na koniec ustalonego okresu wypowiedzieć ją zgodnie z obowiązującymi zasadami i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca. Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach wypowiedzieć je w każdym czasie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie; przynajmniej zakończyć je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zakończone; Zawsze wypowiadaj je z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca przewidział dla siebie.

Rozszerzenie
wypowiedzieć je w każdym czasie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
a przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zostały one przez niego zawarte;
Zawsze wypowiadaj je z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca przewidział dla siebie.

Rozszerzenie

Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony. W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie dzienników lub tygodników, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony, który nie przekracza trzech miesięcy, jeżeli konsument ma prawo do rozwiązania tej przedłużonej umowy przed końcem okresu przedłużenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca. Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma w każdej chwili prawo do jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca oraz okresu nieprzekraczającego trzech miesięcy, jeżeli umowa dotyczy regularnego dostarczania dzienników lub tygodników, ale rzadziej niż raz w miesiącu. Umowa na czas określony o regularne dostarczanie, w ramach wprowadzenia, dzienników i tygodników (prenumerata próbna lub wprowadzająca) nie jest automatycznie kontynuowana i wygasa automatycznie po upływie okresu próbnego lub wprowadzającego.

Czas trwania pomocy

eżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, po upływie roku konsument może w każdej chwili rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego do jednego miesiąca, chyba że uzasadnienie i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 13 – Płatność

O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty płatne przez konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usług, okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy. Konsument ma obowiązek do nieścisłości w danych dostarczonych lub określonych płatności natychmiast do przedsiębiorcy do zgłaszania. W przypadku braku płatności ze strony konsumenta, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, przedsiębiorca jest uprawniony do obciążenia konsumenta wszelkimi uzasadnionymi kosztami, o których konsument został poinformowany z wyprzedzeniem.

Artykuł 14 – Procedura składania skarg

Przedsiębiorca posiada dostatecznie opublikowaną procedurę składania skarg i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być w pełni i jasno opisane i złożone przedsiębiorcy w ciągu 7 dni od stwierdzenia przez konsumenta wad. Odpowiedzi na reklamacje składane do przedsiębiorcy udziela się w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni z zawiadomieniem o jej otrzymaniu oraz wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi. Jeśli reklamacji nie da się rozwiązać w drodze wzajemnych konsultacji, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów. W przypadku reklamacji konsument powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do przedsiębiorcy. Jeżeli sklep internetowy jest zrzeszony w Stichting WebwinkelKeur, a reklamacji nie da się rozwiązać za porozumieniem stron, konsument powinien skontaktować się z Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), które bezpłatnie podejmie się mediacji. Sprawdź, czy ten sklep internetowy posiada aktualne członkostwo poprzez https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jeśli nadal nie ma rozwiązania, konsument ma możliwość oddania swojej skargi do rozpatrzenia przez niezależną komisję rozjemczą powołaną przez Stowarzyszenie WebwinkelKeur, której orzeczenie jest wiążące i zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgadzają się na to wiążące orzeczenie. Przekazanie sporu do komisji ds. sporów wiąże się z kosztami, które konsumenci muszą ponieść na rzecz komisji. Możliwe jest również składanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr). Reklamacja nie zawiesza zobowiązań przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za uzasadnioną, przedsiębiorca według swojego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 – Spory

Do umów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki handlowe, stosuje się wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
Konwencja wiedeńska o umowach sprzedaży nie ma zastosowania.

Artykuł 16 – Przepisy dodatkowe lub odmienne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być utrwalone na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Wypełnij i odeślij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy)

Do
Okazja
Jana z Kolna, Gdańsk, 80-864

  • Ja/My () niniejszym informuję/informujemy (), że odstępuję/odstępujemy () od mojej/naszej () umowy sprzedaży następujących towarów/świadczenia następującej usługi (*):
  • Zamówiono w dniu (DD-MM-YYY): – Numer zamówienia :
  • Otrzymano w dniu (DD-MM-YYY):
  • Nazwisko(-a) konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów): :
  • IBAN Numer rachunku:
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej)
  • Data (DD-MM-RRRR):

(*) Niepotrzebne skreślić.